گیت فروشگاهی سوپرگیت

گیت فروشگاهی سوپرگیت

چنانچه قصد آشنایی با نحوه عملکرد گیت فروشگاهی سوپرگیت (supergate) دارید، باید توجه داشته باشید که ساخت Shop Gate بر مبنای حفظ امنیت فروشگاه ها تدوین شده است و نام